Persbericht

Willy Borsus voert een batterij maatregelen in om de winkeliers te helpen in hun strijd tegen de criminaliteit

Op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus heeft de bijzondere Ministerraad van nu zondag een reeks maatregelen goedgekeurd om de winkeliers te helpen in hun strijd tegen de criminaliteit waarvan zij vaak het slachtoffer zijn.

 

Elk jaar worden er meer dan 20.000 winkeldiefstallen geregistreerd in de criminaliteitsstatistieken van de federale politie (21.192 in 2015). Gelet op het feit dat veel winkeliers ervan afzien klacht in te dienen, zou de omvang evenwel veel groter kunnen zijn dan de officiële statistieken doen vermoeden. Het globale verlies voor de sector wordt geschat tussen 1 en 2% van de omzet.

 

Daarom heeft minister Willy Borsus, in samenwerking met zijn bevoegde collega’s, gepleit voor de invoering van een batterij maatregelen om de winkeliers meer te beschermen.

 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy BORSUS zei het volgende: “Het is van kapitaal belang dat de winkeliers meer ondersteund worden om de strijd aan te gaan met de criminaliteit in al zijn vormen. Deze diefstallen vormen niet enkel een kolossaal gebrek aan inkomsten voor de winkeliers, maar zijn voor hen ook een dagelijkse bron van onveiligheid en stress. Ik kan begrijpen dat zij er genoeg van hebben. Daarom stel ik vandaag een coherente reeks maatregelen voor om hen beter te beschermen, maar ook om hun leven te vereenvoudigen. De boodschap die we vandaag willen uitdragen, is dat de straffeloosheid voor deze kleine delicten voortaan gedaan is.

 

Onder de maatregelen die de ministers vandaag nemen, kunnen we in het bijzonder deze vermelden:

 

1° Invoering van een procedure voor onmiddellijke sanctionering via een dading tussen winkelier en dief

Het gaat om de invoering bij ons van een systeem dat vergelijkbaar is met wat al bestaat in Nederland en dat een procedure voorziet voor onmiddellijke sanctionering via een dading tussen de winkelier en de dief die op heterdaad betrapt wordt; deze sanctie doet dus alle burgerlijke vorderingen vervallen.

 

Er kunnen zich drie scenario’s voordoen op het terrein:

 

  • Dief en winkelier komen onderling overeen dat ze na de diefstal een schikking treffen. Er is geen politietussenkomst.

 

  • Zelfde principe, maar met tussenkomst van de politie die vaststelt dat de schuldige en het slachtoffer bereid zijn tot een dading. De politie stelt ook vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden en de criteria voorzien in een globaal protocol. Er moet dan geen proces-verbaal opgesteld worden met het oog op de vatting van het parket. Er moet duidelijk in het protocol afgesproken worden voor welke diefstallen (bijv. kleinere bedragen, geen gebruik van geweld of braak e.d.) en personen (bijv. eerste maal betrapt) een gewone vaststelling kan gebeuren. Het parket zal een lijst krijgen van de politie betreffende dergelijke afhandelingen om controle op het systeem te kunnen uitoefenen en de betrokken dieven te kunnen identificeren.

 

  • Er is politietussenkomst en er wordt proces-verbaal overgemaakt aan het parket, want de diefstal valt buiten de criteria van het protocol. Een regeling tussen dader en slachtoffer is eventueel mogelijk maar het Parket staat vrij de schuldige te vervolgen.

 

 

2° De bestraffing van de schending van de handelsruimte

Inbreken in een eigendom die niet de persoonlijke woonst is zonder een ander strafbaar feit te plegen, kan momenteel niet strafrechtelijk bestraft worden. Een handelaar kan bijvoorbeeld geen klacht indienen tegen iemand die in zijn voorraad rondwandelt zolang die niets gestolen heeft. Er wordt voorgesteld om een bepaling te voorzien in het Strafwetboek die de schending van de handelsruimte bestraft.

 

3° Bevordering van het gebruik van betaalterminals of van nieuwe tools voor elektronisch betalen

De doelstelling van de maatregel bestaat erin het gebruik van elektronische betalingen door de zelfstandigen (winkeliers, vrije beroepen, ambachtslieden…) aan te moedigen. Het gebruik van deze betaalwijze biedt enerzijds immers het voordeel dat de veiligheid van de zelfstandigen verzekerd wordt door het bezit van cash geld te beperken of zelfs te schrappen, en dat anderzijds in sommige gevallen de betaling voor de geleverde prestaties verzekerd wordt (het effect vermijden van “ik heb geen cash op zak”).

 

We weten dat wanneer het gaat om kleine bedragen of wanneer het aantal transacties laag is, het voor de winkeliers niet altijd mogelijk is om elektronische betaling aan hun klanten aan te bieden. Tussen de maandelijkse kosten, de aankoop of de huur van terminals en de internetverbinding, kan de elektronische betaling een aanzienlijke kost vertegenwoordigen voor de winkelier.

 

Daarom bereidt de regering stimulansen voor om het gebruik aan te moedigen van betaalterminals met inbegrip van nieuwe betaaltools (contactloos…). Deze zouden de volgende vorm kunnen aannemen:

  • verhoging tot 20,5 % van het aftrekpercentage voor investeringen in verband met digitaal betalen; 
  • een verhoogde aftrek van 50% voor de huurkosten van terminals.

 

 

4° Maatregelen in de strijd tegen de dreiging van cyberaanvallen gericht op KMO’s

Het gaat erom de acties te ontwikkelen op het vlak van informatie, bewustmaking en opleiding van de KMO’s op het vlak van de dreiging die uitgaat van de cybercriminaliteit. Terwijl 73% van de grote ondernemingen zich beschermt tegen cyberaanvallen, doet immers slechts 28% van de KMO’s dat, wat dramatisch weinig is. Nog een zorgwekkend feit: terwijl één surfer op 3 al het slachtoffer is geworden van een cyberaanval, bedraagt dat cijfer 54% voor de KMO’s.

De regering zal de KMO’s dus opnemen in de groep “Cyber security coalition Belgium” die momenteel de overheid, de grote ondernemingen en de academische wereld verenigt. Daarom zullen zij samen een actieplan opstellen om de KMO’s op te nemen in de nationale inspanning op het vlak van de cybersecurity.

 

 

Al deze maatregelen zouden betrekking kunnen hebben op 331.231 handelszaken (plus 295.179 vrije beroepen voor de elektronische betalingen).

 

De inwerkingtreding van het merendeel van deze maatregelen is voorzien voor eind 2017.