Persbericht

Vergadering van de Europese Ministers van Landbouw 02 september 2016 - Chambord

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus heeft op vrijdag 2 september deelgenomen aan de Vergadering van de Europese Ministers van Landbouw, die er kwam op initiatief van de Franse minister Stéphane Le Foll. Bedoeling van deze informele vergadering was na te denken over de plaats en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in het uitbouwen van het Europees project.

Bij deze gelegenheid heeft Willy Borsus, in overleg met de gewestministers, toelichting gegeven bij het standpunt van België over het GLB na 2020.

We bevinden ons op een gepast moment om met alle betrokken partijen na te denken over de principes, de doelstellingen en het traject van het toekomstige GLB. Dat is de enige manier om het GLB opnieuw de plaats te laten innemen die het in de ogen van velen terecht verdient: een opdracht van ondersteuning aan de landbouw, een landbouw die kwaliteitsvol voedsel levert, die de landbouwers en het leefmilieu respecteert en die een meerwaarde biedt voor het landschap en het welzijn in de landelijke gebieden in Europa.  

De productie van levensmiddelen is een wereldwijd politiek probleem dat, tot op vandaag, meermaals geleid heeft tot ernstige conflicten. Het is van vitaal belang dat, in het kader van een wereldwijd beleid en van handelsakkoorden, de belangen van de landbouwers correct verdedigd worden en niet worden opgeofferd voor politieke belangen.

Door het verschaffen van levensmiddelen en door haar multifunctionaliteit hebben de vragen over landbouw betrekking op onze samenlevingen in hun geheel. Landbouw kan niet buiten de globalisering worden gehouden maar men moet zich de vraag stellen of de onzichtbare hand van de wetten van de vrije markt vrij spel moeten krijgen op het vlak van landbouw. Anderzijds kunnen landbouwproducten niet op dezelfde manier worden benaderd als om het even welk delokaliseerbaar gefabriceerd product. 100% zelfvoorzienendheid  is utopisch maar een denkoefening over onze voedsel(on)afhankelijkheid, een strategische kwestie bij uitstek, is noodzakelijk. Het is ook onontbeerlijk onze producenten te verzekeren van billijke concurrentievoorwaarden (level playing field) ten opzichte van producten uit derde landen.

De Europese landbouw- en agroalimentaire producten onderscheiden zich door hun authenticiteit, hun eigenheid en hun hoge kwaliteit. Daarin ligt de sterkte van de Europese landbouw en bereikt ze een hogere concurrentiekracht. Als we deze troeven willen behouden is het essentieel over een aantal hervormingen te beslissen.   

Willy Borsus : « Alle ministers die vanmorgen rond de tafel zaten zijn gehecht aan het GLB en hebben opnieuw hun wil bevestigd een sterk Globaal Landbouwbeleid te behouden met de middelen die nodig zijn om deze ambities waar te maken. Een vereenvoudiging en een diepgaande hervorming van het GLB zijn echter noodzakelijk. Het Globaal Landbouwbeleid biedt vandaag geen voldoening meer aan onze landbouwers. Een actieplan is nodig om de toekomst van onze Europese landbouw te verzekeren, meer bepaald door het versterken van de positie van de landbouwers in de agroalimentaire keten, door hun een rechtvaardig inkomen te verzekeren, door innovatie aan te moedigen, terwijl ook uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en leefmilieu mee in aanmerking worden genomen.  Om een echt Europees project te ontwikkelen moet het GLB meer doelgericht zijn en de ontwikkeling toelaten van nieuwe toekomstgerichte circuits. De landbouwers mogen niet gestraft worden door de opeenvolgende crisissen (de prijzen, de klimaatverandering, de ziektes …) maar ze moeten kunnen beschikken over performante tools om erop te anticiperen en er oordeelkundig mee om te gaan.  Solidariteit en een gemeenschappelijke strategie naar een echte en sterke landbouw- en agroalimentaire Europese economie moeten een hoeksteen zijn van het Europa van de 27!».