Beleid

Persbericht

Kinderen getroffen door salmonella in 43 Vlaamse scholen: Ducarme wil voorzichtig zijn en wacht op de resultaten van de laatste stalen

Minister van Landbouw en Voedselveiligheid Denis Ducarme wil voorzichtig zijn met betrekking tot een nieuwe besmetting van kinderen in Oost- en West-Vlaamse scholen.Aldus heeft de minister aan het FAVV gevraagd om de toelating voor de herneming van de leveringen aan de schoolrefters door de traiteur die de besmette maaltijden had geleverd, uit te stellen. Hij wil de herneming van de leveringen laten afhangen van de resultaten van alle stalen die zijn afgenomen. De resultaten van de snelle testen…
Persbericht

6,1 miljoen euro voor de invoering van een welvaartspremie voor de gepensioneerde zelfstandigen: opnieuw een verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme : “Met deze maatregel levert de Regering een nieuwe bijdrage aan de versterking van de sociale dekking waar de zelfstandigen recht op hebben. In 2018 zullen meer dan 122.000 gepensioneerde zelfstandigen genieten van een welvaartspremie. Met de invoering van deze premie wordt een nieuwe stap gezet in de richting van een steeds billijkere behandeling van de zelfstandigen op pensioenvlak.”Deze maatregel, waarvoor de zelfstandigenorganisaties…
Achtergrond

Verlaging van de bijdragedrempels: opnieuw een grote stap voorwaarts voor de zelfstandigen!

Deze maatregelen, gefinancierd ten belope van 25 miljoen euro, zullen meer flexibiliteit bieden voor de zelfstandigen en zij die beginnen De Kamer heeft op donderdagavond, op initiatief van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, een wetsontwerp goedgekeurd dat twee nieuwe maatregelen bevat ten voordele van de zelfstandigen.Deze maatregelen willen zorgen voor meer flexibiliteit bij de betaling van hun sociale bijdragen.De eerste maatregel voegt vier nieuwe drempels toe voor de…
Persbericht

Class Action : de toegang van KMO’s en zelfstandigen tot het collectief herstel

De Ministerraad heeft deze ochtend het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van economisch recht om de rechtsvordering tot collectief herstel, of de “class action”, uit te breiden naar de zelfstandigen en de KMO’s. De zelfstandigen en de KMO’s die het slachtoffer zijn van een massaschade zullen op die manier eenvoudiger herstel van hun schade kunnen bekomen.
Persbericht

De verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen: inwerkingtreding van de halfautomatische moederschapshulp en verhoging van de uitkeringenOp 1 september treden er 4 maatregelen in werking met het oog op de verbetering van het sociaal statuut.

Op 1 september treden er 4 maatregelen in werking met het oog op de verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen. Het gaat om de halfautomatische toekenning van de moederschapshulp, een mooie stap voorwaarts voor het dagelijkse leven van de zelfstandige mama’s. Bovendien worden de uitkeringen in geval van ziekte, moederschap en adoptie van de zelfstandigen verhoogd.
Persbericht

Fipronileieren : bijkomende voorzorgsmaatregelen

Naar aanleiding van een bericht van het FAVV over de overschrijding van de EU-grenswaarde bij een tegenexpertise op een geblokkeerd lot eieren, hebben Denis Ducarme, minister van Landbouw, en Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, in overleg met premier Charles Michel en met minister Kris Peeters van Consumentenzaken een reeks bijkomende maatregelen gevraagd aan het Voedselagentschap. 
Persbericht

Eieren met fipronil: minister Ducarme eist volledige transparantie en herinnert aan de prioriteit van het voorzorgprincipe. De minister van Landbouw vraagt een omstandig verslag aan het FAVV

De ministers van Volksgezondheid en van Landbouw herinneren eraan dat totale transparantie en het voorzorgprincipe prioritair zijn. “De bescherming van de consument en de transparantie moeten worden verzekerd. We zien erop toe en zullen er blijven op toezien dat ze gegarandeerd worden”, geven de ministers aan. 
Persbericht

Nieuwe maatregelen ten dienste van de maatschappelijke integratie

Inzake sociale bescherming heeft de regering tijdens de begrotingsonderhandelingen de maatregelen gevalideerd die werden voorgesteld door minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus: een verhoging van het leefloon, een betere terugbetaling door de federale staat aan de kleine OCMW’s en een uitbreiding van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.
Achtergrond

Willy Borsus biedt een luisterend oor aan het Ondernemersparlement

“ Vandaag moet elke werknemer kunnen genieten van een sociaal statuut dat die naam waardig is, om zijn activiteiten te kunnen ontwikkelen onder optimale omstandigheden. De socialezekerheid moet vandaag zowel de bescherming van zijn begunstigden mogelijk maken, als hun dagelijkse leven eenvoudiger maken.”
Persbericht

Verbeterde toegang van KMO’s tot financiering

De Ministerraad heeft deze ochtend de hervorming goedgekeurd van de toegang van KMO’s en zelfstandigen tot financiering, op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.