Persbericht

Fipronilbesmetting: Regering keurt maatregelen goed om de sector te vergoeden

De Ministerraad heeft nu vrijdag twee maatregelen gevalideerd om de pluimveesector te ondersteunen. Deze maatregelen maken het enerzijds mogelijk de opgelopen operationele kosten te vergoeden en anderzijds een compensatiemechanisme in te voeren voor de geleden economische schade.

Op 16 augustus jongstleden heeft de regering een akkoord bereikt over 10 uitzonderlijke maatregelen die beslist werden na raadpleging van een taskforce die geïnitieerd werd door de eerste minister en die alle actoren uit de pluimveesector verenigde (landbouw-, verwerkings- en distributiefederaties, de organisatie van pluimvee- en eierproducenten, de zelfstandigenfederaties). De meeste van deze maatregelen worden al uitgevoerd.

De erkenning door de Ministerraad van de fipronilbesmetting als een onvoorzien incident in de zin van het koninklijk besluit van 10 november 2005 maakt het beroep mogelijk op een specifieke provisie van het FAVV van 10 miljoen euro. Deze zal het mogelijk maken de materiële kosten opgelopen door de operatoren te vergoeden en de uitzonderlijke uitgaven van het FAVV te dekken.

De gedekte kosten omvatten de kosten voor laboratoriumanalyse, de kosten voor de vernietiging van de niet-conforme eieren en producten, de kosten voor het ruimen van het besmette pluimvee beslist door de landbouwer en de bijkomende controlekosten van het FAVV.

De regering heeft vandaag ook een voorontwerp van wet gevalideerd dat erop gericht is de toekenning toe te laten van federale compensaties aan bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van fipronil. Deze maatregel werd genomen om hen te helpen het hoofd te bieden aan deze inkomstenderving door de blokkering of vernietiging van producten.

Deze beslissingen zullen worden gemeld aan de Europese Commissie om haar voorafgaande toelating te verkrijgen, en dit in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Er heeft al een voorbereidende vergadering plaatsgevonden op 23 augustus tussen de federale overheid, de gewesten en de Europese Unie.

Charles Michel, eerste minister: “We hebben snel gehandeld. Het is van essentieel belang dat we dringend de pluimveesector, die het slachtoffer is van vermoedelijke fraude, ondersteunen. We blijven de situatie op de voet volgen, samen met de verschillende betrokkenen.”
Voor minister van Landbouw Denis Ducarme: “Deze maatregelen zijn sterk en concreet. Zij zijn erop gericht de bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van de fipronilfraude beter te ondersteunen en geven vorm aan de wil van de regering om de sector onverwijld te ondersteunen.”