Communiqué de presse

DUCARME heeft de organisaties van de vrouwelijke ondernemers ontvangen : “De ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap zal opgenomen moeten worden in het relanceplan”

Het RSVZ en de FOD Economie zullen voortaan systematisch de genderdimensie opnemen in hun statistieken

In België is een zelfstandige op drie (35%) een vrouw. De sectoren waarin de vrouwelijke ondernemers sterk vertegenwoordigd zijn, horen bij de sectoren die inzake omzet het zwaarst getroffen worden door de Covid-19-crisis. Dat is met name het geval voor de horeca (38% vrouwen), de sector kunst, amusement en recreatie (37% vrouwen) of nog de verkoopsector (33% vrouwen).

De vergadering van vrijdag met de organisaties van de vrouwelijke ondernemers gaf de gelegenheid om met hen te praten over de moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd worden door de Covid-19-crisis. Na afloop van deze vergadering kondigde de minister aan dat hij aan zijn administratie gevraagd had de statistieken te objectiveren door in de toekomst systematisch rekening te houden met de genderdimensie. Hij gaf ook aan dat het overleg met de organisaties van de vrouwelijke ondernemers, met inbegrip van UNIZO, zal worden voortgezet, om concrete voorstellen van specifieke steun uit te werken. Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME zal binnenkort een nota voorleggen aan eerste minister Sophie Wilmès om een luik “Ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap” op te nemen in het relanceplan.

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME : “Een zelfstandige op drie is een vrouw. Terwijl heel onze economie zwaar getroffen werd door de gevolgen van Covid-19, werden de vrouwelijke ondernemers geconfronteerd met specifieke problemen die aangepaste oplossingen vergen, met name op het vlak van toegang tot financiering en van het noodzakelijke evenwicht tussen gezins- en beroepsleven. Om de situatie zo veel mogelijk te kunnen objectiveren, heb ik nu al aan het RSVZ en aan de FOD Economie gevraagd om mij voortaan statistieken te bezorgen die op basis van gender werden verfijnd. Het overleg zal bovendien voortgaan om een reeks steunmaatregelen uit te werken die ik zal bezorgen aan eerste minister Sophie Wilmès opdat een luik specifiek voor de ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap opgenomen kan worden in het relanceplan.”

Onder de deelnemers aan de vergadering bevonden zich met name Beatrice Delfin Diaz van het netwerk FCE-VVB, Béa Ercolini van de vrouwelijke Business club BEABEE, Isabella Lenarduzzi van de organisatie JUMP, Sana Afouaiz van Womenpreneur initiative, Sonia Henkinet van 100.000 entrepreneurs, een van de 4 laureaten van het Plan voor de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap 2017, Marie Buron van Womanly, een coworkingplaats voor vrouwen en Claire Munck van Be Angels, Florence Blaimont (WoWo), Christine Mattheeuws (NSZ) en Clarisse Ramakers (UCM).

Het gesprek ging met name over de moeilijkheden van vrouwelijke ondernemers om toegang te krijgen tot financiering voor hun projecten, het absoluut noodzakelijke evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven en over het belang om de ondersteuning op te voeren van de netwerken van vrouwen voor hulp en begeleiding.

Om de gegevens te objectiveren, heeft de minister van Zelfstandigen ook aan zijn administraties (RSVZ, FOD Economie) gevraagd hem een verslag te geven met becijferde gegevens over de steun waar de vrouwelijke ondernemers gebruik van hebben gemaakt en de moeilijkheden waarmee zij werden geconfronteerd. De minister heeft ook de maatregelen herhaald die op federaal werden genomen, met name het overbruggingsrecht, de faciliteiten voor betaling (vrijstelling, uitstel en vermindering van bijdragen), de Covid-19-ouderschapsuitkering, en de Covid-19-taxshelter, de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor de zwaarst getroffen sectoren en de met 25% verhoogde investeringsaftrek tot eind 2020.

Ter herinnering, de federale regering had onder de vorige legislatuur het Plan voor de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap geïnitieerd.