Communiqué de presse

COVID19 : Zelfstandigen die ziek geworden zijn tijdens de crisis zullen uitkeringen ontvangen gelijkaardig aan het overbruggingsrecht

“Zo zullen zij genieten van een verhoging met terugwerkende kracht van 300 euro per maand”, benadrukt Denis DUCARME

De Ministerraad heeft vrijdag het ontwerp van koninklijk besluit van Denis DUCARME goedgekeurd met het oog op de toekenning van een tijdelijke bijkomende uitkering aan sommige zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens de crisis. De beoogde zelfstandigen, die tot op heden slechts een uitkering genoten van 990,60 euro per maand (tarief samenwonenden), zullen zo kunnen genieten van een supplement van hun mutualiteit van 301,09 euro om een totale uitkering te verzekeren van 1.291,69 euro, of het maandelijkse basisbedrag van het overbruggingsrecht. De maatregel zal terugwerkende kracht hebben tot 1 maart. Het budget vrijgemaakt voor deze maatregel bedraagt 6,5 miljoen euro. De betrokken zelfstandigen worden uitgenodigd zich te richten tot hun mutualiteit.

 

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “Veel zelfstandigen werden getroffen door de gevolgen van de coronaviruspandemie. Sommigen onder hen konden, omdat zij in arbeidsongeschiktheid waren, niet genieten van het overbruggingsrecht, terwijl hun activiteit ook getroffen werd door de sanitaire maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad! Ik heb van de Ministerraad kunnen bekomen dat hun ziekte-uitkering verhoogd wordt met 300 euro per maand. Zo zullen zij kunnen genieten van een maandelijkse uitkering van 1.291 euro, of het bedrag van het overbruggingsrecht. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn op de zieke zelfstandigen die voor de crisis de toelating hadden gekregen van hun adviserende arts om een deeltijdse zelfstandige activiteit te hervatten die zij ook niet meer konden uitoefenen door de pandemie.”

 

Sommige zelfstandigen zagen hun activiteit onderbroken worden door de crisis en zijn ziek geworden tijdens deze periode. Andere zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid moesten hun activiteit toegelaten door de adviserende arts dan weer onderbreken door de gevolgen van de pandemie.

In deze twee situaties konden deze zelfstandigen enkel genieten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en niet van het crisis-overbruggingsrecht. Wanneer zij het statuut hadden van “samenwonende”, veroorzaakte dat een groot verschil in termen van bedragen: hun maandelijkse uitkering bedroeg op die manier 990,60 euro, terwijl het basisbedrag van het overbruggingsrecht 1.291,69 euro bedraagt.

 

Ziekte-uitkeringen verhoogd tot het bedrag van het overbruggingsrecht

De maatregel aangenomen door de Ministerraad vrijdag zal toelaten om het verschil te dekken (301,09 euro op maandbasis) in twee situaties:

 

  • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt ten vroegste vanaf 1 maart 2020 en vergoed wordt aan het tarief voor samenwonenden volgens de criteria vastgelegd door de uitkeringsverzekering;

 

  • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en hij zijn toegelaten activiteit ten vroegste vanaf 1 maart 2020 heeft moeten/moet stopzetten. Het gaat hier om de zelfstandigen die worden vergoed en een activiteit hadden hervat binnen de limieten die samen met de adviserende arts werden vastgelegd.

 

Deze maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en zal van kracht blijven zolang de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht van toepassing zullen blijven (met andere woorden, ten minste tot 31 augustus 2020).

Het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen wat betreft deze maatregel is hun mutualiteit.

Het budget dat werd voorzien voor deze maatregel wordt geraamd op 6,5 miljoen euro.