Communiqué de presse

COVID19 : de Europese Commissie komt tegemoet aan de vraag van DUCARME om horecazaken en ambulante handelszaken vrij te stellen van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV in 2020

“Extra zuurstof ten belope van 10 miljoen euro voor de sector, die zoals alle zelfstandigen, meer dan ooit nood heeft aan cash om het hoofd te bieden aan de vaste kosten”

Nadat het uitstel werd aangekondigd van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor horecazaken en ambulante handelszaken afgelopen voorjaar, had minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME contact opgenomen met de Europese Commissie om de horecasector en de ambulante handelszaken vrij te stellen van deze belasting voor 2020, in een context van extreme moeilijkheden voor de sector. Na het groene licht van de Europese Commissie zal binnenkort een tekst bij de Kamer worden ingediend die erop gericht is de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV te schrappen voor 2020 voor de horecazaken.

Minister van Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw Denis DUCARME : “Naast het feit dat hij een belangrijke bron van jobs is, draagt de horeca bij aan de dynamiek en de gezelligheid van onze steden en dorpen, maar ook aan de toeristische aantrekkelijkheid van België, met name door onze streekproducten in de schijnwerpers te plaatsen. Deze sector is, zoals we weten, zeer zwaar getroffen door de Covid-19-crisis. De leefbaarheid van veel zaken is gecompromitteerd. We moeten hem meer dan ooit ondersteunen. Door de betaling te annuleren van hun jaarlijkse bijdrage aan het FAVV, bieden wij zuurstof aan een sector die zware moeilijkheden kent in termen van cashflow en die, zoals alle zelfstandigen, nood heeft aan een maximum aan cash om het hoofd te bieden aan de vaste kosten.”

Naar het voorbeeld van de andere sectoren die onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), moeten de ondernemingen uit de horecasector een jaarlijkse bijdrage betalen om de activiteiten van het FAVV te financieren. Deze bijdrage varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per inrichting in functie van de omvang en het aantal werknemers. In 2019 waren 61.324 inrichtingen deze bijdrage verschuldigd voor een totaalbedrag van meer dan 10,1 miljoen euro.

Om de sector te ondersteunen die zwaar getroffen wordt door de crisis, had minister Denis DUCARME er aanvankelijk op toegezien dat de betaling van deze jaarlijkse bijdrage, initieel voorzien voor 15 november 2020, uitgesteld zou worden naar 31 maart 2021.

De minister had daarnaast contact opgenomen met de Europese Commissie over een mogelijke vrijstelling. Alleen de Commissie kan immers bevestigen dat een dergelijke maatregel verenigbaar is met de Europese regels inzake staatssteun en niet beschouwd zou worden als steun die oneerlijke concurrentie zou veroorzaken ten aanzien van andere sectoren.

Naar aanleiding van het gunstige antwoord van de Europese instanties, zal er binnenkort een tekst worden ingediend bij de Kamer gericht op het schrappen van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor 2020 voor de horecazaken.

Concreet voorbeeld van vrijgestelde bedragen:

Het bedrag van de bijdragen varieert in functie van de omvang van de inrichting, meer bepaald het aantal werknemers dat zij tewerkstelt.

Bij wijze van voorbeeld:

  • Voor een inrichting die tot 4 VTE tewerkstelt: 173,71 €
  • Voor een inrichting die tussen 5 en 9 VTE tewerkstelt: 278,35 €
  • Voor een inrichting die tussen 20 en 49 VTE tewerkstelt: 906,53 €
  • Voor een inrichting die meer dan 100 VTE tewerkstelt: 3406,58 €

Deze bedragen kunnen variëren naargelang het restaurant het voorwerp uitmaakt van een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

De horecasector in enkele cijfers:  

De horeca vertegenwoordigt bijna 73.000 zelfstandigen en meer dan 140.000 jobs. Hij is de derde grootste werkgever in ons land onder de kmo’s die minder dan 10 werknemers tewerkstellen, de vijfde onder de kmo’s die tussen 10 en 49 werknemers tewerkstellen.

De federale steunmaatregelen voor de horeca

De zelfstandigen uit de horecasector die konden genieten van het “crisis-overbruggingsrecht” tijdens de lockdown, kunnen sinds juni genieten van het “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” (maandelijkse uitkering van 1.291,69 € (of 1.614,10 € met gezinslast). Om recht te hebben op deze regeling die verlengd werd tot 31 oktober aanstaande op initiatief van Denis DUCARME, moeten de zelfstandigen kunnen aantonen dat hun activiteit, voor het kwartaal dat de betrokken maand voorafgaat, een daling kent van de omzet of de bestellingen met ten minste 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Voor de werknemers uit de sector werd de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid verlengd tot het einde van het jaar.

De btw op voeding en alcoholvrije dranken werd verlaagd naar 6%, terwijl de restaurantkosten tot 100% aftrekbaar zijn tot het einde van het jaar.

Naast de betalingsfaciliteiten voor de verschillende belastingen zoals de btw of nog de vennootschapsbelasting, werden meerdere maatregelen genomen om meer specifiek de horeca te ondersteunen en de financiële moeilijkheden van de zwaarst getroffen ondernemers te beperken:

  • verlenging van de betalingstermijn van 30 naar 60 dagen voor alle nieuwe facturen;
  • toekenning van een spreiding van de betaling op eenvoudig schriftelijk verzoek;
  • bevriezing tot nader order van de verzending van herinneringen en ingebrekestellingen.